Privacy beleid MM-Makelaar

M&M- Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. M&M-Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben getroffen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als M&M-Makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens:

M&M-Makelaardij

Oude Tilburgsebaan 20a
5133BE Riel
info@mm-makelaar.nl
Functionaris gegevensbescherming: Mariëlle Schoenmakers.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door M&M-Makelaardij verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde: Het aangaan van overeenkomsten bijvoorbeeld koop of huurcontracten. Het verwerken van rapporten zoals bouwkundige keuringen of taxaties. Voor bovenstaande kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam/ voorletters/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Provincie
 • Land
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Overlijdensdatum
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer

 

Voor koop en huurcontracten hebben wij een legitimatie bewijs nodig. Nadat wij een  ID check hebben gedaan bewaren wij van het document alleen de volgende gegevens:

Het soort document, het documentnummer  en de datum wanneer het document verloopt.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Venum/ Funda
 • Notaris
 • Moving digital (alleen met uw uitdrukkelijke toestemming).
 • Hypotheekverstrekkers (alleen met uw uitdrukkelijke toestemming).

 

Wij als M&M-Makelaardij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn

M&M-Makelaardij beaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Bewaarplicht voor de NRVT is 10 jaar.
 • Bewaarplicht fiscaal bedraagt 7 jaar.
 • Bewaarplicht voor de NRVT bedraagt 5 jaar.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Gesloten ICT systeem.
 • Verwerkingsovereenkomsten.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u recht op de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy-policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op!

 

 

Waarom kiezen voor M&M Makelaardij

Grondige vastgoed-kennis

Als voormalig aannemers hebben wij meer inzichten in bepaalde zaken die men vaak over het hoofd ziet.

Alles op 1 plek geregeld

Een makelaar die zijn werk doet, van voor tot achter en terug, het moet kloppen!

Ook voor bedrijven

Wij hebben ook de expertise voor bedrijfsmakelaardij en bedrijfstaxaties, neem contact op!

Wij zijn u graag van dienst Neem contact op!